تست مپ

1. مقام سوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2011 در لیگ مین یاب
2. مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2012 در لیگ مین یاب
3. مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2012 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی
4. مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2012 در لیگ امدادگر واقعی در بخش Best of Mobility
5. مقام اول مسابقات آسیایی ROBOCUP Asia Pacific 2018 جزیره کیش در لیگ امدادگر واقعی در شاخه Best of Manipulation
6. مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2013 در لیگ امدادگر واقعی در بخش Best of Manipulation
7. مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2018 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی
8. مقام دوم مسابقات بین المللی IRANOPEN2014 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی
9. مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2017 در لیگ امدادگر واقعی در شاخه Best of Mobility
10. مقام اول مسابقات بین المللی IRANOPEN2015 در شاخه اصلی لیگ امدادگر واقعی
مقام سوم مسابقات جهانی ROBCUP2012 کشور مکزیک در لیگ امدادگر واقعی

    خانهارتباط محصولاتپروژهخبرنامهدرباره